Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk kedves Vevőinket, hogy Vevőink adatát a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el, azt harmadik személynek nem adjuk ki.

http://holyshop.hu/

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

a

 

www.holyshop.hu

honlapon nyújtott szolgáltatásaihoz

 

 

 

Létrehozás: 2018. január 29.

Hatályos: 2018. január 29. napjától

 

 

 

 

 

 

 

www.holyshop.hu

Bevezető

Az ÁSZFben meghatározott Szolgáltató -továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő- ezúton tájékoztatja Önt az offline és online Szolgáltatói tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A   Szolgáltató, és adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

A   Szolgáltató, és adatkezelő, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi mind a munkatársai, mind a szerződéses és együttműködő partnerei, mind a szolgáltatása igénybevevői, mind a szolgáltatása iránt érdeklődők és egyéb személyek és szervezetek számára.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. A változtatások külön hatálybaléptető rendelkezés hiányában a közzététellel hatályossá válnak. A jelen Adatkezelési Tájékoztató teljes terjedelmében letölthető itt: (Ide be kell tenni a pdf változatot). A letöltés kizárólagosan a www.holyshop.hu oldalon található szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékozódás és joggyakorlás céljából lehetséges.

A   Szolgáltató, és adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.  A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő a Szolgáltatói tevékenységével kapcsolatban kezeli az adatokat rendelkezésre bocsátó személyek személyes adatait, valamint azokét, akik egyéb módon hozzájárultak adataik kezeléséhez, kizárólag a szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (pl. regisztrációs elfogadás, blog használat, számlázás, követelés behajtás) teljesítése, valamint hírlevélküldés, promóciós célú ügyféltájékoztatás érdekében. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A www.holyshop.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások tájékoztatója az ÁSZF-ben találhatók.

I.                A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

 

Szolgáltató a tevékenysége során az általa szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordít a hozzá eljuttatott személyes adatai védelmére.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: Szolgáltató egyéni válalkozó, Szolgáltató, aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelés alapelvei

 

Adatkezelő megnevezése

 

Cégnév:                       CP PRO Consult-X Kft.

Cím:                             1148 Budapest Örs vezér tere 3.

Cégjegyzékszám:         Cg 01-09-933951

Adószám:                    12428829-2-42

Telefonszám:               06-70 / 771-4692

Weboldal:                    http://holyshop.hu/

E-mail:                                     office@777webshop.hu

GIRO Bankszámlaszám: 10402283-50526566-67781004

IBAN számlaszám:       HU37 1040 2283 5052 6566 6778 1004

KSH szám:                   12428829-3212-113-01

adatvédelmi tisztviselő: Szolgáltató

elérhetősége:                office@777webshop.hu

 

Személyes adat kezelés kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Szolgáltató által nyújtott tevékenységek során csak olyan személyes adatkezelés történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatotkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosított az adatok pontossága, teljessége és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészsége, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Szolgáltató személyes adatkezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében a Szolgáltató képviseletében az érintett véleményét megismerni kívánó személyként az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait a mindenkori hatályos adatkezelési törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. Szolgáltató vállalja, hogy a személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerül sor.

Az érintettek köre: azok, akik Szolgáltató   www.holyshop.hu oldalon keresztül hirdetett szolgáltatásait megismerni kívánják, vagy igénybeveszik, és/vagy játék, vagy marketing célból megadták adataikat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadjaa tájékoztatást. Ha Szolgáltató az érintett kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Szolgáltató mint Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a honlap neve weblap kezdő oldalának láblécében.

Szolgáltató mint Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy jogosult az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a www.holyshop.hu oldalon változások közzététele útján értesíti. Az értesítés a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal esedékes. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő igénybevételével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

A Szolgáltató mint Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja munkavállalói, partnerei, és ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltató mint Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználói, partnerei, és ügyfelei bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezen felül minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, akkor felhívja a partnerei,  ügyfelei figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettek tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató mint Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató mint Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval, partnerrel, ügyfelével szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

 

III.             Hozzájárulás az adatkezeléshez

 

Ön a www.holyshop.hu oldalon található információs panel kitöltésével, valamint az elektronikus levelezéssel,  és/vagy a  www.holyshop.hu szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos kommunikációval a személyes adatainak kezeléséhez, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához jelen tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja. Jelen tájékoztató elfogadása a regisztráció feltétele.

 

A Szolgáltató mint Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről

Adatkezelőként és adatfeldolgozóként a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatók fel, saját céljára adatfeldolgozást Szolgáltató nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és megőrzi.

Adatfeldolgozástól eltérő célból személyes adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbít és annak lehetőségét sem teremti meg.

 

IV.            Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álltovábbi külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

V.              A kezelt adatok köre

 

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Regisztráció három módon történhet: a honlapon keresztül, az előadáson, vagy a kezelés előtt. Mindhárom módon a regisztrációhoz ezeket az adatokat kéri be a Szolgáltató.

A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Kötelezően megadandó regisztrácóhoz szükséges adatok a honlapon:

 

személyes adat az adatkezelés célja
Felhasználónév pl. a Felhasználó név az adatbázisunkban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges, minimum 2-2 karaktert kell tartalmaznia a névnek,

felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció a www.flickr.com, www.facebook.com, www.youtube.com,  www.plus.google.com, twitter.com oldalon keresztüli fiók alkalmazásával is lehetséges.

e-mail cím az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre kerül továbbításra a jelszó, webáruházból történő megrendelés esetén erre az értesítési címre küld visszaigazolást a Szolgáltató a megrendelt termékről

 

jelszó a Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

 

Opcionálisan megadható regisztrácóhoz szükséges adatok a honlapon:

személyes adat az adatkezelés célja
mobiltelefonszám a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartást szolgálja, például ezen keresztül értesítheti a Szolgáltatót az időpontmódosításról

 

nem személyes adat az adatkezelés célja
megszólítás a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartást szolgálja
megjegyzés a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételt szolgálja, mely tájékoztatást, vagy tájékozódást szolgál

 

Sem a Felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan Felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonása. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat.

Az Ön hozzájáulásának visszavonása egyértelmű kell, hogy legyen.

A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

NAIH Nyilvántartási szám folyamatban van.

 

Időpontfoglaláshoz és előadáson részvételhez kapcsolódó adatkezelés:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az időpontfoglalás és előadáson való részvételhez kötelezően megadatok:

személyes adat az adatkezelés célja
Vezetéknév és keresztnév a megszólítás, kommunikácó célját szolgálja.

 

e-mail cím az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például ezen keresztül értesítheti a Szolgáltatót az időpontmódosításról
mobiltelefonszám a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartást szolgálja, például ezen keresztül értesítheti a Szolgáltatót az időpontmódosításról
számlázási adatok a szolgáltatás díjának kifzetéséhez szükséges

 

nem személyes adat az adatkezelés célja
szolgáltatás tipusa a szolgáltatás és annak díjának meghatározásához szükséges
részvétel dátuma a Szolgáltatóval történő idpontegyeztetéshez szükséges

 

Sem a Felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan Felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonása. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat.

Az Ön hozzájáulásának visszavonása egyértelmű kell, hogy legyen.

A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

NAIH Nyilvántartási szám folyamatban van.

 

Házhozszállításhoz kapcsolódó adatkezelés és adatovábbítás:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján kerül meghatározásra, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett a webshop milyen adattovábbítási tevékenységet végez:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat az adatkezelés célja
név, szállítási cím, telefonszám,

 

a kiszállítás során a vevő, vagy átvevő pontos beazonosítását, megtalálását és a vele való kapcsolatfelvételt szolgálja

 

nem személyes adat az adatkezelés célja
termék neve, fizetendő összeg

 

tájékoztatás, csomag beazonosítása

 

Valamennyi webáruházon keresztül vásárló által kötelezően megadandóak a szállítási adatok, akik házhozszállítást kérnek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Szolgáltató, valamint a házhozszállítást végző cég pénzügyi és logiszikai munkatársai, valamint a Szolgáltató könyvelője.

A kiszállítással kapcsolatos adatok adattovábbítás keretében kapcsolatba kerülnek a kiszállítást végző céggel, valamint a könyvelővel.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak törlését.

Az Ön hozzájáulásának visszavonása egyértelmű kell, hogy legyen.

A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

NAIH Nyilvántartási szám folyamatban van.

 

Hírlevél küldéshez kapcsolódó marketing célú adatkezelés:

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal (de legfeljebb hetente kettő alkalommal) hírlevelet küldhet neki, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri. A hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kötelezően megadandó adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
Felhasználónév a Felhasználó név a későbbi hírlevelekben a megszólítás miatt szükséges, minimum 2-2 karaktert kell tartalmaznia a névnek,

a regisztrációs www.flickr.com, www.facebook.com, www.youtube.com,  www.plus.google.com, twitter.com oldalon keresztüli fiók alkalmazásával is lehetséges.

e-mail cím az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül kiküldésre a hirlevél ,

Az adatkezelés további célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.

 

Sem a Felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Felhasználónév vagy az e-mail  cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan Felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

NAIH Nyilvántartási szám igénylése folyamatban van.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat. A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja/ vagy a hírlevél végén található leiratkozom gomb megnyomásával véglegesítheti. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

DM level küldéshez kapcsolódó marketing célú adatkezelés:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kötelezően megadandó adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
e-mail cím az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül kiküldésre a DM levél ,

 

postai adatok DM kiküldés érdekében szükséges

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges az e-mail  cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

NAIH Nyilvántartási szám igénylése folyamatban van.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat. A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja/ vagy a hírlevél végén található leiratkozom gomb megnyomásával véglegesítheti. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

Időszakos promócióhoz kapcsolódó adatkezelés:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kötelezően megadandó adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
e-mail cím az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül kiküldésre az időszakos promócióról szóló  tájékoztató, vagy ajándék

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges az e-mail  cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

NAIH Nyilvántartási szám igénylése folyamatban van.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat. A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja/ vagy a hírlevél végén található leiratkozom gomb megnyomásával véglegesítheti. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

 

Adatbázisépítéshez kapcsolódó adatkezelés:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kötelezően megadandó adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
Felhasználónév, e-mail cím, számlázási adatok, kézbesítési cím, név, telefonszám saját felhasználás céljából kerlnek gyűjtésre, a későbbi promóciók, hirdetések testreszabása érdekében

 

NAIH Nyilvántartási szám igénylése folyamatban van.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat. A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja/ vagy a hírlevél végén található leiratkozom gomb megnyomásával véglegesítheti. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

Önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés:

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kötelezően megadandó adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
név, születési adatok, lakcím, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz munkaerő felvétel, kiválasztás

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges az e-mail  cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

NAIH Nyilvántartási szám igénylése folyamatban van.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az önletrajzokat 6 hónapig őrzi szolgáltató. Amennyiben kéri az érintett, úgy a későbbi munkaerő kiválasztás céljából további 2 évig őrzi Szolgáltató e.v. az önetrajzokat.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat. A hozzájárulását az office@777webshop.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja/ vagy a hírlevél végén található leiratkozom gomb megnyomásával véglegesítheti. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kötelezően megadandó adatok papír alapú kézi számlázás esetén:

A számla elkészítője: Szolgáltató

A kézi számlázáshoz szükséges adatok:

 

Az adatkezelés célja
vezeték és keresztnév és/vagy cégnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, az igénybevett szolgáltatás és/vagy áru ellenértéke, teljesítés és fizetés módja és idpontja a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a weboldalon található előadás és kezelés igénybevételének, vásárlásának és a fizetésnek a dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása.

 

Kötelezően megadandó adatok elektronikus számlázás esetén:

 • Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
 • Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
 • Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
 • Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu
 • Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
 • Telefonszám (csak automata tájékoztatás, telefonos menürendszer leírása itt): +3630 35 44 789
A számlázáshoz szükséges adatok:

 

Az adatkezelés célja
vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, áfás számla esetén név, cím. a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a weboldalon található előadás és kezelés igénybevételének, vásárlásának és a fizetésnek a dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása.

 

Opcionálisan megadható adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
számlafizető adószáma számla kiállítása a díj ellenében történő szolgáltatásokért, a számlán kerül feltűntetésre

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama mindenkori számvitelről és adóról szóló jogszabályok által meghatározott minimum időtartam. Az adatkezelés időtartama: 8 év.

NAIH Nyilvántartási szám folyamatban van.

 

 

Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kötelezően megadandó adatok:

 

az üggyel kapcsolatos adat az adatkezelés célja
a panaszos elérhetősége a Szolgáltató akkor tud kapcsolatba lépni Önnel, ha megjelöli ezen adatát
az ügy tárgya a Szolgáltató iratkezeléséhez szükséges adat
kérjük, fogalmazza meg panaszát, amellyel a Szolgáltatóhoz fordul a Szolgáltató akkor tud vizsgálatot indítani, ha Ön pontosan leírja, hogy mit is tart sérelmesnek

 

Opcionálisan megadható adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
 

 

 

 

családi- és utónév

A Szolgáltató vizsgálatához nem szükséges megadnia a nevét. Azonban bizonyos ügyekben nem tudunk az Ön neve nélkül vizsgálatot indítani, így például:

ha a közvetlenül Önt ért jogsérelem miatt kéri a Szolgáltató intézkedését,

Amennyiben nem adja meg a nevét, a Szolgáltató tájékoztatja Önt arról, ha nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni.

 

e-mail cím

Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a Szolgáltató válaszát.
 

postai elérhetőség

Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a Szolgáltató válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.
 

telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát.

Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor a Szolgáltató a panaszbeadvány esetleges pontosítása érdekében telefonon keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha teljesen névtelen bejelentést szeretne tenni, akkor panaszát más módon jutassa el a Szolgáltatóhoz (például az Ön kilétével semmilyen módon összefüggésbe nem hozható e-mail címről, névtelenül, az office@777webshop.hu címre írt bejelentéssel).

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

NAIH Nyilvántartási szám folyamatban van.

 

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a személyes adatokat a belső szabályzata szerinti időtartamig őrzi meg. Az adatmegőrzés időtartama a panasza alapján tett intézkedéstől függ. Például:

 • ha a panasza alapján nem indul vizsgálat, hanem csak állásfoglalást küld a Szolgáltató, tájékoztatja a panaszával kapcsolatban. Ez esetben a személyes adatait 5 évig őrizi meg a Szolgáltató, ezt követően az adatok törlésre kerülnek;
 • ha a beadvány alapján hatósági eljárás indul és az ügyben a hatóság bírságot szab ki, akkor a beadványát 15 évig őrizi meg a Szolgáltató, és ezt követően átadja a NAIH, nak, ami továbbíthatja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosítja.

Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye:
– a Szolgáltató  , mint Szolgáltató,

– a nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerülő további ügyintézést, eljárást igénylő ügyekben eljáró hatóság, szerv vagy harmadik személy (pl. Adatvédeli Hatóság, Fogyasztóvédelmi Hivatal),

– WEBHOSTICON TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÓ KFT., 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2., Mobile: +36 30 598 7210, Fax: +36 1 700 2866, Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu, mint szervezüzemeltető.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.holyshop.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul.
 

VI.            Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelésre jogosult a Szolgáltató (székhelye: 1146 Budapest, Örs vezér tér 3., adatkezelési nyilvántartási szám: hamarosan közzétéve: NAIH……/2017) erre felhatalmazott munkavállalói.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, pl. panaszkezelés, felvilágosítás, adatszolgáltatás kérés.

Emellett például a Szolgáltató képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

 

A Szolgáltató csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi a Szolgáltatót, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt eljárás indul

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

A Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a Szolgáltató szerverüzemeltetőjénél található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához a Szolgáltató más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

 

A Szolgáltató megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a szerverüzemeltető naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

 

 

VII.           Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Ön  az office@777webshop.hu elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, hogy a Szolgáltató tájékoztassa:

 

-milyen személyes adatait,

-milyen jogalapon,

-milyen adatkezelési cél miatt,

-milyen forrásból,

-mennyi ideig kezeli,

-a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A Szolgáltató az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Szolgáltató a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

A törléshez való jog

 

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

 

A törlési kérelmet a Szolgáltató abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk, minket, mint a Szolgáltatót a személyes adatok további tárolására kötelez.

 

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

 

A zároláshoz való jog

 

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szolgáltató zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát Szolgáltató jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezet Szolgáltatói vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát ne töröljük. Ebben az esetben az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tároljuk a személyes adatot (például az Ön panaszát), ezt követően töröljük az adatokat.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha tudomására jut, hogy személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítottuk, felhasználtuk. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználtuk, vagy a meglévő adatbázisunkat továbbértékesítettük, mely az Ön adatát is tartalmazta, az Ön, mint érintett hozzájárulása nélkül.

 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az a Szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha panaszát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára.

 

 

Záró rendelkezések

A megadott adatok helyességért Ön felel! A fenti tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy tájékoztassam a jogairól, így összefoglalva: Ön kérheti az adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat helyesbítem, a hiányos vagy téves adatot pedig törlöm. A helyesbítésről és a törlésről nem értesítem az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. Az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adunk az Ön kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A kezelt adatok helyesbítését, ill. az adatkezelésről tájékoztatást a az office@777webshop.hu e-mail címen, vagy a Szolgáltató (1148 Budapest, Örs vezér tér 3.) részére postai levélben küldött kérelem útján kérheti.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

Bírósági eljárás kezdeményezése által

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet ellenünk. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szolgáltató a fentiek figyelébevételével jár el, kérjük Öntől is a fentiek tudomásulvételét

 

A jelen ÁSZF-et készítette a jogestamogatas.hu oldal KKV Őrangyala

http://www.jogestamogatas.hu/kkv-knak-jogi-segitsegnyujtas.html

 

 

Hozzászólások lezárva.